niedziela, 11 wrzesień 2016 21:38

INFORMACJE Z URZĘDU GMINY JASŁO

Napisał 
Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Poniżej przedstawiamy przydatne informacje pochodzące z Urzędu Gminy Jasło, dotyczące również naszej miejscowości.

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2018 R.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JASŁO


>>>pobierz<<<

 
Przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych obowiązuje kolorystyka worków do gromadzenia odpadów komunalnych, jak poniżej:

 

1) WOREK ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Wrzucamy:

 • - butelki po napojach,
 • - opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • - opakowania po produktach spożywczych,
 • - plastikowe zakrętki,
 • - plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • - plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • - styropian,
 • - puszki po napojach i sokach,
 • - puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • - złom żelazny i metale kolorowe,
 • - metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • - folia aluminiowa,
 • - kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie powinno się wrzucać:

 • - strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
 • - odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • - nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • - zużyte baterie i akumulatory,
 • - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 

2) WOREK ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła

Wrzucamy:

 • - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • - butelki po napojach alkoholowych,
 • - szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać:

 • - szkło stołowe – żaroodporne,
 • - ceramika, doniczki,
 • - znicze z zawartością wosku,
 • - żarówki i świetlówki,
 • - szkło kryształowe,
 • - reflektory,
 • - nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • - termometry i strzykawki,
 • - monitory i lampy telewizyjne,
 • - szyby okienne i zbrojone,
 • - szyby samochodowe,
 • - lustra i witraże,
 • - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 

3) WOREK NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
 i odpady opakowaniowe z tektury

Wrzucamy:

 • - opakowania z papieru lub tektury,
 • - gazety i czasopisma,
 • - katalogi, prospekty, foldery,
 • - papier szkolny i biurowy,
 • - książki i zeszyty,
 • - torebki papierowe,
 • - papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać:

 • - papier powlekany folią i kalka,
 • - kartony po mleku i napojach,
 • - pieluchy jednorazowe i podpaski,
 • - pampersy i podkładki,
 • - worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • - tapety,
 • - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).


4) WOREK BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji

Wrzucamy:

 • - gałęzie drzew i krzewów,
 • - liście, kwiaty i skoszona trawa,
 • - trociny i kora drzew,
 • - owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać:

 • - kości zwierząt,
 • - mięso i padlina zwierząt,
 • - olej jadalny,
 • - drewno impregnowane,
 • - płyty wiórowe i MDF,
 • - leki,
 • - odchody zwierząt,
 • - popiół z węgla kamiennego,
 • - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).


Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone mogą być gromadzone selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych pod warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.

 

5) WOREK CZARNY – z przeznaczeniem na odpady komunalne, które pozostały po przeprowadzonej wcześniej segregacji odpadów komunalnych.

                                                                         
Wójt Gminy Jasło

Stanisław Pankiewicz


INSPEKTORZY OTOZ ANIMALS PRZEPROWADZĄ KONTROLE WARUNKÓW BYTOWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH I GOSPODARSKICH

Wójt Gminy Jasło informuje, że inspektorzy OTOZ Animals w oparciu o art. 3 ustawy o ochronie zwierząt będą na terenie gminy Jasło przeprowadzać wyrywkowe kontrole warunków bytowych zwierząt domowych i gospodarskich.

>>>pobierz szczegóły dotyczące zakresu kontroli<<<


INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JAŚLE

Wójt Gminy Jasło w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle informuje, o możliwości przystąpienia do programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu u bydła oraz wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła.

Program stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Dodatkowe informacje w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1722)


AKTYWNI W GMINIE JASŁO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.06.2017 rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywni w gminie Jasło”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym  projektu jest aktywna integracja 30 osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę wiejską Jasło poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w wyniku zastosowania dostępnych narzędzi i doprowadzenie do aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej 60% uczestników/czek  projektu, w tym zatrudnienia 22 % uczestników/czek projektu do 31.12.2018 r.

Grupę docelową w projekcie stanowi 30 osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z póź. zm.) i ich rodzin, zamieszkujących gminę wiejską Jasło.

W ramach projektu uczestnicy realizować będą ścieżkę reintegracji korzystając z warsztatów rozwoju osobistego, grupowym i indywidualnym poradnictwie specjalistycznym, terapii psychologicznej rodzinnej, pomocy prawnej. Uczestnicy projektu będą mieli zapewniony dostęp do kultury, sportu i usług zdrowotnych. Wszyscy zrealizują szkolenia zawodowe, 4 miesięczne staże zawodowe oraz skorzystają z pośrednictwa pracy.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.

Łączna wartość projektu wynosi 987. 262,50 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 839.172,50 zł, wkład własny 148. 090,00 zł.


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY PROGRAMU RODZINA 500+

500
1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.

Aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie „Rodzina 500+” należy złożyć wniosek bezpośrednio w Gminie lub przez Internet.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres jednego roku – od 1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy można składać od 1 sierpnia danego roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz palcówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz stypendiów dla uczniów i studentów.


BORELIOZA - CHOROBA ZAWODOWA ROLNIKÓW
 
Zagrożenia biologiczne na stanowiskach pracy występują w wielu sektorach gospodarki narodowej. Jednakże, ze względu na charakter pracy, w środowisku rolniczym tego rodzaju zagrożenia występują szczególnie często.  Wobec rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne  ochrona przed zagrożeniami biologicznymi  pozostaje ciągle ograniczona i sprowadza się do szkoleń pozwalających na podniesienie poziomu świadomości zagrożeń czynnikami biologicznymi wynikającymi z prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Rolnicy i pracownicy sektora rolnego wykonujący prace w produkcji zwierzęcej i roślinnej, a także w ogrodnictwie, leśnictwie oraz przy produkcji pasz dla zwierząt są narażeni na ryzyko związane z:

 • bakteriami, grzybami, roztoczami i wirusami przenoszonymi ze zwierząt, pasożytów i kleszczy
 • chorobami układu oddechowego wywołanymi przez drobnoustroje i roztocza występujące w pyłach organicznych zbóż,
 • ze swoistymi chorobami alergicznymi.

Kleszcze to grupa pasożytniczych stawonogów, które mają bardzo duże znaczenie epidemiologiczne jako przenosiciele chorobotwórczych mikroorganizmów takich jak bakterie, wirusy i pierwotniaki. Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) jest najczęściej występującym kleszczem w Europie Środkowej, w tym również w Polsce. Występuje:

 • w lasach liściastych i mieszanych o bogatym poszyciu i wilgotnej ściółce,
 • na skrajach lasów graniczących z łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi,
 • nad wodami i na podmokłych obszarach porośniętych krzewami i trawam,
 • na zadrzewionych obszarach miejskich - parkach, skwerach i ogródkach działkowych.

Największa aktywność kleszczy przypada na miesiące wiosenne (kwiecień - czerwiec) obniża się w miesiącach letnich i ponownie nasila się jesienią. Spośród chorób przenoszonych przez kleszcze w naszej szerokości geograficznej największy problem stanowi borelioza.Borelioza jest chorobą odzwierzęcą, przewlekłą wieloukładową przebiegającą pod postacią objawów skórnych, kostnostawowych, neurologicznych i kardiologicznych. Człowiek ulega zakażeniu krętkiem (Borrelia burgdorferi) podczas pokłucia przez kleszcze, przez wtargniecie znajdującego się na skórze kału kleszcza w zranione miejsce, przez rozgniecenie kleszcza i wtarcie jego treści w zranioną skórę.

Różnorodność objawów chorobowych boreliozy oraz podobieństwo do wielu innych schorzeń znacznie utrudnia jej rozpoznanie. Jest to choroba układowa, w której można wyróżnić kolejne stadia. W pierwszej fazie, po kilku dniach lub tygodniach po ukłuciu przez kleszcza, może pojawić się zmiana skórna - rumień wędrujący, któremu towarzyszą objawy grypopodobne. Po pewnym czasie rumień samoistnie znika, a nieleczona borelioza rozwija się dalej. W fazie drugiej mogą pojawić się objawy ze strony układu kostno-stawowego, nerwowego i układu krążenia. W trzeciej fazie dochodzi do nieodwracalnych zmian w tych układach. Boreliozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych i wyników testów serologicznych.

Choroby zawodowe to grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub spowodowanych sposobem wykonywania pracy. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Borelioza znajduje się w wykazie chorób zawodowych określanym przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.
 
Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze.
 
Najskuteczniejszym sposobem profilaktyki w chorobach zakaźnych są szczepienia ochronne, jednak w wielu przypadkach niemożliwe z powodu braku szczepionki. Od wielu lat można się w ten sposób zabezpieczyć przed kleszczowym zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. W przypadku boreliozy wyprodukowanie szczepionki w Europie jest trudne, ponieważ na naszym kontynencie krętek boreliozy jest bardzo zróżnicowany antygenowo. Brak szczepionki sprawia, że niezwykle ważne są inne działania profilaktyczne, które mają na celu ograniczenie zagrożenia różnymi czynnikami zakaźnymi przenoszonymi przez kleszcze.

Działania profilaktyczne to:     
- ochrony osobiste,
- oświata zdrowotna,
- działania środowiskowe.


Ochrona osobista to unikanie kontaktu z kleszczami poprzez omijanie miejsc w których występuje wysoka aktywność tych stawonogów. Takimi miejscami są lasy liściaste i mieszane. Należy stosować środki odstraszające na odkryte części ciała, odzież i buty jak również odpowiednio się ubierać przed pójściem do lasu. Po powrocie z lasu należy dokładnie sprawdzić powierzchnię ciała i w razie zauważenia kleszcza należy go jak najszybciej usunąć przy pomocy pensety lub specjalistycznego przyrządu do usuwania kleszczy. Zabiegi takie jak wycinanie krzaków i zarośli, koszenie trawy na skraju lasu, usuwanie chwastów rosnących wokół ogrodzeń i zabudowań mieszkalnych mają na celu ograniczenie liczby kleszczy.

Co zrobić w sytuacji gdy lekarz stwierdzi boreliozę u rolnika, która jest wynikiem pracy w gospodarstwie rolnym?

Osoba ubezpieczona w KRUS na podstawie -  Decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego składa  Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego; rolniczą chorobą zawodową oraz może ubiegać się o rentę inwalidzką z tytułu niezdolności do pracy z tego tytułu.

Wnioski  przyjmuje OR KRUS oraz wszystkie Placówki Terenowe Kasy.


Na podstawie "Zagrożenia czynnikami biologicznymi w rolnictwie - dotychczasowe i nowe problemy" pod redakcją Nimfy Stojek i Leszka Soleckiego. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2011

Krzysztof Bartusiak
PT KRUS w Jaśle


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Drodzy Rolnicy, pamietajcie o bezpiecznym użytkowaniu ciągników,
maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń o bezpiecznym transporcie,
obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

>>>pobierz list Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego<<<


POŻYCZKI NA START


Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. informuje, że w dalszym ciągu dostępne są środki na rozpoczęcie działaności gospodarczej w projekcie  "Pożyczki na start".

>>>pobierz treść<<<


NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NA ZACHOWANIE ORAZ PROMOCJĘ DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru wniosków o powierzenie grantu:  Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków o powierzenie grantu: od 13 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:  Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach).

Limit środków dostępnych w ramach naboru wniosku o powierzenie grantów:    200 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o powierzenie grantów znajdą Państwo w:

Ogłoszeniu 6/2017 - http://www.nowagalicja.pl/promocja/nabor-wnioskow-zachowanie-oraz-promocje-dziedzictwa-lokalnego/


 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PUSZCZANIA PSÓW BEZ MOŻLIWOŚCI ICH KONTROLI

Wójt Gminy Jasło przypomina o bezwzględnym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna!!!

Jasło, dnia 6 czerwca 2017 roku

MIESZKAŃCY GMINY JASŁO

Wójt Gminy Jasło przypomina o bezwzględnym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację
właściciela lub opiekuna!!!

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856), zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (art. 10a ust. 3), przy czym zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście (art. 10a ust. 4).

Złamanie powyższego zakazu zagrożone jest karą aresztu lub grzywny, a ponadto można orzec nawiązkę w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt (art. 37 ust. 1 i 4).

Jak wskazuje natomiast art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094) – kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Ponadto jak wynika z treści art. 431 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) – kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Mając powyższe na uwadze, puszczanie luzem psów bez możliwości ich kontroli stanowi podstawę do skierowania przez Policję wniosku o ukaranie do sądu. Ponadto w przypadku wyrządzenia przez psa szkody bądź krzywdy, właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do poszkodowanego.


      Rewir Dzielnicowych                                                                         Wójt Gminy Jasło
Komendy Powiatowej Policji
              w Jaśle


NABÓR WNIOSKÓW NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru wniosków:

Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej (budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” oraz budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a.    umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b.    skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów”

Termin składania wniosków: od 08 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach).

Limit środków dostępnych w ramach naboru wniosku: 1 300 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosku znajdą Państwo w:

Ogłoszeniu 5/2017 - http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/5-2017/


NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „PRZYJAZNY DOM”
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił  nabór wniosków do Programu „Przyjazny Dom”. Dotyczy on wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy przedruk ze strony internetowej:
Link do ogłoszenia: >>>pobierz list Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego<<<

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2017 dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM

Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu

Pomocą finansową mogą być objęte  inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła
w budynkach/lokalach mieszkalnych, których jedynym, dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na nowe źródło ciepła, takie jak kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł opalany biomasą, przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie.

Terminy naborów wniosków

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w dwóch terminach, tj:

 • od 8 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku,
 • od 4 września 2017 roku do 18 września 2017 roku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych:
- Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
- Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

W ramach niniejszego naboru na rok 2017 przeznaczona jest pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 1 000 000 zł.


INFORMACJA O ZAGROŻENIU GRYPĄ PTAKÓW

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 
W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp  H5  i  H7   Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi w dniu 4 kwietnia  2017 r.  Rozporządzeniem  wprowadza  od dnia 5 kwietnia 2017r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

Szczegóły  zakazów i nakazów  w poruszonym temacie znajdują się   w załączonym Rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie zarządzenia środków związanych   z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U.  z 2017, poz. 722).

<<<pobierz treść>>>


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Szanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo
następujących zasad:

 • nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
 • nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułamispożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
 • przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
 • używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
 • stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu oddechowego;
 • oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
 • nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

                                                      PREZES KASY ROLNICZEGO
                                                   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

                                                               Adam Sekściński


INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DNIA 1 KWIETNIA 2017 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku (t.j Dz.U.2016 r., poz. 250), Wójt Gminy Jasło informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych ( Uchwała Nr XL/242/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 7 marca 2017 roku ) w wysokości:

 • 7,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki selektywnej
 • 12,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki nieselektywnej

Dokonując opłat za odpady komunalne od dnia 1 kwietnia 2017 r., należy uwzględnić wynikającą różnicę w należnej opłacie, biorąc pod uwagę ewentualne zaległości bądź nadpłaty.

Opłaty uiszczamy w kasie Urzędu Gminy, u sołtysów, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło.

Numer konta: 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne


Terminy płatności:

Rata I (styczeń, luty, marzec ) -  do 15 marca
Rata II ( kwiecień, maj, czerwiec ) – do 15 maja
Rata III ( lipiec, sierpień, wrzesień ) – do 15 wrzesień
Rata IV ( październik, listopad, grudzień ) – do 15 listopada

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji (za wyjątkiem zmiany ilości osób lub sposobu gospodarowania odpadami na terenie nieruchomości).


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W OSOBNICY

Jasło, dnia 6 marzec 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz.2147 ) i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549)  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Osobnicy.

>>>POBIERZ TREŚĆ<<<


VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA – ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

Honorowy Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


>>>pobierz regulamin<<<


Nabór wniosków na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2017 r.

Na podstawie  Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2010 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego  Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu

WÓJT GMINY JASŁO

ogłasza nabór wniosków  na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2017 r.   na zadania:

 •  „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Niegłowice”
  -  przeznaczona kwota: 21 000,00 zł.
 •  „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Osobnica”
  -  przeznaczona kwota: 23 000,00 zł.
 • „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej  w miejscowości Szebnie”
  -  przeznaczona kwota: 21 000,00 zł.
 • „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki  w   miejscowości Trzcinica”
  -  przeznaczona kwota: 15 000,00 zł.
 • „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego  piłki siatkowe i piłki nożnej   w miejscowości Warzyce”
  -  przeznaczona kwota: 10 000,00 zł.

>>>WIĘCEJ INFORMACJI<<<


INFORMACJA DOT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW.

>>>WIĘCEJ INFORMACJI<<<


Urząd Gminy Jasło przypomina o obowiązku znakowania wszystkich wystawionych worków z odpadami komunalnymi.
 
 
Kody kreskowe z worków są sczytywane przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Jasło, którą jest podmiot o nazwie : EKOMAX Jerzy Kotulak.

W przypadku braku wystarczającej ilości kodów należy zgłosić się do pok. 113 - I piętro Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, w godzinach pracy urzędu.


ZAŁÓŻ FIRMĘ PRZEZ TELEFON

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

Załóż firmę przez telefon!

>>>pobierz treść<<<


INFORMACJA O WORKACH DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Worki będą dostarczane mieszkańcom gminy Jasło, którzy segregują odpady, w terminach zbiórki odpadów segregowanych.

Zgodnie z informacją firmy świadczacej usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych - worki będą dostarczane mieszkańcom gminy Jasło w terminach zbiórki odpadów segregowanych. Mieszkańcy, którzy segregują odpady otrzymają taką ilość worków jaką wystawią do odbioru przed swoją posesją w dniu zbiórki odpadów (worek za worek) oraz dodatkowo otrzymają 2 szt. czarnych worków do każdego przekazanego zestawu.

Informacji udziela P.H.U. EKOMAX Jerzy Kotulak  tel.kontaktowy 609 903 310.

>>>POBIERZ TREŚĆ<<<


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PRZYPOMNIENIE

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Gminy, u sołtysów, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło.
 
Numer konta: 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560

Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne
 
TERMINY PŁATNOŚCI

 • Rata I (styczeń, luty, marzec) – do 15 marca
 • Rata II (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 maja
 • Rata III (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 września
 • Rata IV (październik, listopad, grudzień) – do 15 listopada

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, zgon, narodziny dziecka itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

UGJ

Ostatnio zmieniany sobota, 11 listopad 2017 16:04

Media

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.