Wydrukuj tę stronę
czwartek, 19 maj 2022 13:48

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
  a) protokół nr LIII/2022,
  b) protokół nr LIV/2022.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasło do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzcinica-I.
 13. Podjęcie uchwały zamieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jasło, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2022-2025.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pomoc Sąsiedzka w Gminie Jasło” na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Jasło za rok 2021.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 20. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle za rok 2021.
 22. Sprawy różne.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zakończenie.

Józef Dziedzic

Przewodniczący Rady Gminy Jasło

UGJ

Ostatnio zmieniany czwartek, 19 maj 2022 13:53

Galeria

Najnowsze od solaris