niedziela, 11 wrzesień 2016 21:38

INFORMACJE Z URZĘDU GMINY JASŁO

Napisał 
Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Poniżej przedstawiamy przydatne informacje pochodzące z Urzędu Gminy Jasło, dotyczące również naszej miejscowości.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Drodzy Rolnicy, pamietajcie o bezpiecznym użytkowaniu ciągników,
maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń o bezpiecznym transporcie,
obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

>>>pobierz list Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego<<<


POŻYCZKI NA START


Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. informuje, że w dalszym ciągu dostępne są środki na rozpoczęcie działaności gospodarczej w projekcie  "Pożyczki na start".

>>>pobierz treść<<<


NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NA ZACHOWANIE ORAZ PROMOCJĘ DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru wniosków o powierzenie grantu:  Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków o powierzenie grantu: od 13 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:  Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach).

Limit środków dostępnych w ramach naboru wniosku o powierzenie grantów:    200 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o powierzenie grantów znajdą Państwo w:

Ogłoszeniu 6/2017 - http://www.nowagalicja.pl/promocja/nabor-wnioskow-zachowanie-oraz-promocje-dziedzictwa-lokalnego/


 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PUSZCZANIA PSÓW BEZ MOŻLIWOŚCI ICH KONTROLI

Wójt Gminy Jasło przypomina o bezwzględnym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna!!!

Jasło, dnia 6 czerwca 2017 roku

MIESZKAŃCY GMINY JASŁO

Wójt Gminy Jasło przypomina o bezwzględnym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację
właściciela lub opiekuna!!!

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856), zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (art. 10a ust. 3), przy czym zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście (art. 10a ust. 4).

Złamanie powyższego zakazu zagrożone jest karą aresztu lub grzywny, a ponadto można orzec nawiązkę w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt (art. 37 ust. 1 i 4).

Jak wskazuje natomiast art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094) – kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Ponadto jak wynika z treści art. 431 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) – kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Mając powyższe na uwadze, puszczanie luzem psów bez możliwości ich kontroli stanowi podstawę do skierowania przez Policję wniosku o ukaranie do sądu. Ponadto w przypadku wyrządzenia przez psa szkody bądź krzywdy, właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do poszkodowanego.


      Rewir Dzielnicowych                                                                         Wójt Gminy Jasło
Komendy Powiatowej Policji
              w Jaśle


NABÓR WNIOSKÓW NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru wniosków:

Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej (budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” oraz budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a.    umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b.    skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów”

Termin składania wniosków: od 08 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach).

Limit środków dostępnych w ramach naboru wniosku: 1 300 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosku znajdą Państwo w:

Ogłoszeniu 5/2017 - http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/5-2017/


INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Jasło, dnia 04.05.2017

W miesiącach od maja do września 2017 roku na terenie gminy Jasło, będzie przeprowadzana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków.

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz


NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „PRZYJAZNY DOM”
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił  nabór wniosków do Programu „Przyjazny Dom”. Dotyczy on wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy przedruk ze strony internetowej:
Link do ogłoszenia: >>>pobierz list Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego<<<

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2017 dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM

Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu

Pomocą finansową mogą być objęte  inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła
w budynkach/lokalach mieszkalnych, których jedynym, dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na nowe źródło ciepła, takie jak kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł opalany biomasą, przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie.

Terminy naborów wniosków

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w dwóch terminach, tj:

 • od 8 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku,
 • od 4 września 2017 roku do 18 września 2017 roku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych:
- Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
- Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

W ramach niniejszego naboru na rok 2017 przeznaczona jest pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 1 000 000 zł.


INFORMACJA O ZAGROŻENIU GRYPĄ PTAKÓW

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 
W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp  H5  i  H7   Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi w dniu 4 kwietnia  2017 r.  Rozporządzeniem  wprowadza  od dnia 5 kwietnia 2017r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

Szczegóły  zakazów i nakazów  w poruszonym temacie znajdują się   w załączonym Rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie zarządzenia środków związanych   z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U.  z 2017, poz. 722).

<<<pobierz treść>>>


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Szanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo
następujących zasad:

 • nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
 • nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułamispożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
 • przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
 • używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
 • stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu oddechowego;
 • oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
 • nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

                                                      PREZES KASY ROLNICZEGO
                                                   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

                                                               Adam Sekściński


INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DNIA 1 KWIETNIA 2017 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku (t.j Dz.U.2016 r., poz. 250), Wójt Gminy Jasło informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych ( Uchwała Nr XL/242/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 7 marca 2017 roku ) w wysokości:

 • 7,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki selektywnej
 • 12,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki nieselektywnej

Dokonując opłat za odpady komunalne od dnia 1 kwietnia 2017 r., należy uwzględnić wynikającą różnicę w należnej opłacie, biorąc pod uwagę ewentualne zaległości bądź nadpłaty.

Opłaty uiszczamy w kasie Urzędu Gminy, u sołtysów, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło.

Numer konta: 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne


Terminy płatności:

Rata I (styczeń, luty, marzec ) -  do 15 marca
Rata II ( kwiecień, maj, czerwiec ) – do 15 maja
Rata III ( lipiec, sierpień, wrzesień ) – do 15 wrzesień
Rata IV ( październik, listopad, grudzień ) – do 15 listopada

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji (za wyjątkiem zmiany ilości osób lub sposobu gospodarowania odpadami na terenie nieruchomości).


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W OSOBNICY

Jasło, dnia 6 marzec 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz.2147 ) i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549)  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Osobnicy.

>>>POBIERZ TREŚĆ<<<


VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA – ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

Honorowy Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


>>>pobierz regulamin<<<


Nabór wniosków na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2017 r.

Na podstawie  Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2010 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego  Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu

WÓJT GMINY JASŁO

ogłasza nabór wniosków  na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2017 r.   na zadania:

 •  „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Niegłowice”
  -  przeznaczona kwota: 21 000,00 zł.
 •  „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Osobnica”
  -  przeznaczona kwota: 23 000,00 zł.
 • „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej  w miejscowości Szebnie”
  -  przeznaczona kwota: 21 000,00 zł.
 • „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki  w   miejscowości Trzcinica”
  -  przeznaczona kwota: 15 000,00 zł.
 • „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego  piłki siatkowe i piłki nożnej   w miejscowości Warzyce”
  -  przeznaczona kwota: 10 000,00 zł.

>>>WIĘCEJ INFORMACJI<<<


INFORMACJA DOT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW.

>>>WIĘCEJ INFORMACJI<<<


Urząd Gminy Jasło przypomina o obowiązku znakowania wszystkich wystawionych worków z odpadami komunalnymi.
 
 
Kody kreskowe z worków są sczytywane przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Jasło, którą jest podmiot o nazwie : EKOMAX Jerzy Kotulak.

W przypadku braku wystarczającej ilości kodów należy zgłosić się do pok. 113 - I piętro Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, w godzinach pracy urzędu.


ZAŁÓŻ FIRMĘ PRZEZ TELEFON

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

Załóż firmę przez telefon!

>>>pobierz treść<<<


INFORMACJA O WORKACH DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Worki będą dostarczane mieszkańcom gminy Jasło, którzy segregują odpady, w terminach zbiórki odpadów segregowanych.

Zgodnie z informacją firmy świadczacej usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych - worki będą dostarczane mieszkańcom gminy Jasło w terminach zbiórki odpadów segregowanych. Mieszkańcy, którzy segregują odpady otrzymają taką ilość worków jaką wystawią do odbioru przed swoją posesją w dniu zbiórki odpadów (worek za worek) oraz dodatkowo otrzymają 2 szt. czarnych worków do każdego przekazanego zestawu.

Informacji udziela P.H.U. EKOMAX Jerzy Kotulak  tel.kontaktowy 609 903 310.

>>>POBIERZ TREŚĆ<<<


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PRZYPOMNIENIE

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Gminy, u sołtysów, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło.
 
Numer konta: 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560

Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne
 
TERMINY PŁATNOŚCI

 • Rata I (styczeń, luty, marzec) – do 15 marca
 • Rata II (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 maja
 • Rata III (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 września
 • Rata IV (październik, listopad, grudzień) – do 15 listopada

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, zgon, narodziny dziecka itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

UGJ

Ostatnio zmieniany wtorek, 18 lipiec 2017 21:37

Media

909 komentarzy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.